admin relays delete

NAME:
   sdm admin relays delete - delete a relay

USAGE:
   sdm admin relays delete ID|NAME